E-mail: info@androvera.com Fax: +36 1 240 9291 Mobil: +36 70 39 89 289 Cím: 1036 Budapest, Dereglye utca 2.
Tárhely + Honlap = Androvera

Általános Szerződési Feltételek

Tárhelyszolgáltatási Szerződés, amely létrejött egyrészről az

Androvera Consulting Hungary

Székhelye: Budapest, 1036, Dereglye utca 2.

Postacíme: Budapest, 1036, Dereglye utca 2.

Adószáma: 20338534-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-06-724413

Bankszámlaszáma: 10700392-26109604-51100005


a továbbiakban Szolgáltató

és az Előfizető (együttesen Felek) között.

A szerződésben szereplő fogalmi meghatározások

Szolgáltatás: webtárhely vagy szerver bérletre és domain regisztrációra / transzferre vonatkozó szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató nyújt Előfizető részére

Megrendelés: e-mail-ben, faxon vagy személyesen kitöltött webtárhely bérletre vagy domain regisztrációra / transzferre vonatkozó megrendelés

Előfizető: természetes vagy jogi személy aki a szolgáltatást megrendeli elektronikus vagy nyomtatott formában

A szolgáltatás nem vonatkozik Előfizető postafiók, adatbázis és honlap beállításaira, Szolgáltató kizárólag a tárhely működtetésének 99%-os rendelkezésre állásáért felel.

Az elektronikus szerződésre vonatkozó szabályok

A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában leírtak szabályoznak.

A Szerződés tárgya

Szolgáltató az elektronikus vagy nyomtatott formában beérkezett megrendelésben részletesen meghatározott szolgáltatás(oka)t biztosítja Előfizető részére.

Előfizető a "Megrendelés" gombra kattintva elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat és kijelenti hogy annak tartalmával mindenben egytért.

Felek kötelezettségei, felelősség kizárása

Szolgáltató ingyenes technikai és ügyfélszolgálati tanácsadást nyújt Előfizető részére, de Szolgáltató Előfizető tárhelyén nem felel sem a szoftver, sem a hardver beállításokért, az ingyenes tanácsadás kizárólag a Szolgáltatásra vonatkozik minden munkanap 9.00 és 18.00 óra között.

Az ingyenes tanácsadás nem vonatkozik továbbá a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására, egyéb tanácsadásra, oktatásra, szoftverek telepítésére vagy bármilyen egyéb, a szolgáltatás hatályán kívül eső szoftver vagy hardver tanácsadásra, javításra.

Szolgáltató az Előfizető adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli (1992. LXIII. Tv.) , ezeket másnak semmilyen formában tovább nem adja.

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a megrendelés napjától számított 5 munkanapon belül elindítja, azt Előfizető használatba veheti.

Díjfizetés, díjszabás, fizetési feltételek

Előfizető a szolgáltatásért a Szolgáltatónak havidíjat vagy éves díjat fizet a szolgáltató számlája alapján.

Előfizető köteles a havidíjat, vagy az éves díjat 8 munkanapon belül a Szolgáltatónak befizetni.

Amennyiben a fizetés a számlán feltüntetett határidőn belül nem történik meg és az előfizetéshez domain név vagy nevek is tartoznak, Szolgáltató mind a tárhely szolgáltatást mind a domain regisztrációs folyamatot jogosult korlátozni és felmondani.

Előfizető késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni, a szolgáltatást ideiglenesen korlátozni és megszüntetni.

Abban az esetben, ha Előfizető 30 napot meghaladó fizetési késedelmbe esik, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Előfizető szerződését. A korlátozás / ideiglenes megszüntetés időtartamára Előfizetőt semminemű jóváírás nem illeti meg.

A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztését vagy ideiglenes megszüntetését követően a szolgáltatás ismételt aktiválásáért 8.000 Ft + ÁFA egyszeri szolgáltatási díjat számít fel.

Amennyiben az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás az Előfizető hibájából felfüggesztésre kerül, az előfizetői jogviszony nem szűnik meg automatikusan, a havidíjak a szerződés felmondásáig kiszámlázásra kerülnek.

A Szolgáltatónak jogában áll a díjakat egyoldalúan módosítani, erről a Előfizetőt köteles két héttel a módosítás előtt értesíteni.

Adatváltozás, felelősség kizárása

Előfizető köteles az adataiban beállt változást közölni Szolgáltatóval. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető adataiban beállt változásokból eredő (szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése) semminemű kárért.

A szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozólag éves szinten 99 % - os rendelkezésre állást biztosít.

A karbantartások időpontjáról a Szolgáltató Előfizetőt előre tájékoztatja.

A rendelkezésre állási időbe a tervszerű karbantartások ideje nem tartozik bele.

Szolgáltató jogosult maximum 90 perces időtartamra bármikor előzetes bejelentés nélkül karbantartás okán szüneteltetni a szolgáltatást.

Szolgáltató bizonytalan időtartamra átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást amennyiben harmadik fél a szolgáltatás lebénítását célzó, összehangolt, illegális eszközöket alkalmazó támadást indít.

Amennyiben a karbantartási idő a 90 percet meghaldja, erről a Szolgáltató köteles tájékoztatni Előfizetőt a tervezett karbantartás előtt 2 nappal.

A szolgáltatásra vonatkozó feltételek

Előfizető köteles a szolgáltatást a mindenkori törvényeknek megfelelően és jogszerűen az Interneten elfogadott normák szerint használni.

Szolgáltató a LOW és MEDIUM csomagokhoz kizárólag egy fődomaint biztosít. A HIGH és SOLDIER csomagok esetén a további fődomainek aktiválása mindig egyedi elbírálás alapját képezi.

A szolgáltatást tilos kéretlen levelek küldésére, illegális fájlcserélő rendszerek használatára, szerzői jogokat sértő tartalmak tárolására, közszeméremsértésre, uszításra, rágalmazásra, bármely felnőtt tartalom elhelyezésére, banner és backdoor szolgáltatások üzemeltetésére és bármely törvénybe ütköző célra felhasználni. Ezen felül tilos a szerver erőforrásait túlzó mértékben leterhelni és rosszhiszeműen felhasználni az ott észlelt esetleges biztonsági réseket.

Előfizető kijelenti, hogy mivel Szolgáltató nem képes és nem jogosult az Előfizető által tárolt adatokat ellenőrizni a fenti tiltott és törvénybe ütköző cselekmények következményét kifejezetten Előfizető viseli, Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást a fenti, kifejezetten tiltott cselekmények megvalósulása esetén ideiglenes vagy véglegesen korlátozza és megszüntesse.

Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szerverein a globális változók (register_globals) PHP függvények nem használhatók.

A Szolgáltatás átruházása, kárigény érvényesítése

Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

Előfizető nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadn harmadik fél részére, az így okozott kárért kizárólag Előfizetőt terheli a felelősség.

Előfizető csak abban az esetben jogosult kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan bizonyítható.

A Szerződés időtartama, hatálya

A jelen szerződés határozatlan időre szól, mindaddig, amíg Felek rendes vagy rendkívüli felmondással megszüntetik azt.

A szerződést mindkét fél indoklás nélkül jogosult felmondani 30 napos felmondási határidővel.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Előfizető fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget.

Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Előfizető törvénybe ütköző tartalmat helyez el vagy tárhelyét törvénybe ütköző célokra használja.

A szerződés felmondása a Előfizetőt nem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

Abban az esetben, ha Előfizető a szerződést egyoldalúan felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni.

Amennyiben a tárgyhó már kiegyenlítésre került Előfizető részéről és Előfizetőnek a kifizetett időtartam lejárta előtt áll szándékában felmondani a szerződést, Szolgáltató nem köteles semminemű visszatérítésre.

Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 30 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak.

Szolgáltató elérhetősége, ügyfélszolgálat

(számlázási, hosting szolgáltatással és domain regisztrációval kapcsolatos ügyekben)

Munkanapokon, 9-től 18 óráig

Telefon: +36-70-3989-289

Telefon: +36-1-240-9291

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelenné válik, attól az egész szerződés nem válik érvénytelenné.

Az ÁSZF későbbi módosításai jelen szerződésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek.

Felek bármifajta jogvita esetén kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság (Fővárosi Törvényszék) kizárólagos illetékességét, amennyiben vitájukat békés úton nem tudják rendezni.